ALGEMENE VOORWAARDEN 2018

01.Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Werk: Werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick of andere in de toekomst te gebruiken dragers.
Beeldmaker: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

02.Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beeldmaker (Tiepes Fotografische Vormgeving) en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

03.Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Beeldmaker heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

04.Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Beeldmaker gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Beeldmaker naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Beeldmaker onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Beeldmaker in rekening gebracht, (ii) hetgeen
in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Beeldmaker hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

05.Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Beeldmaker op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Beeldmaker heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Beeldmaker verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Beeldmaker heeft verstrekt.
5.4 Indien de Beeldmaker het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. 5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Beeldmaker nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Beeldmaker dan ook.

06.Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de beeldmaker na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de beeldmaker aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Beeldmaker voldoen.

07.Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Beeldmaker te doen toekomen.

08.Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Beeldmaker zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Beeldmaker onbeschadigd retour zijn ontvangen. 8.2 Digitale bestanden met Werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Beeldmaker vastgesteld.
8.4 Indien de Beeldmaker en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Beeldmaker het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

09.Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Werken schriftelijk aan de Beeldmaker te worden medegedeeld. De Beeldmaker heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10.Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Beeldmaker zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Beeldmaker.
10.2 Indien Werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Beeldmaker.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Beeldmaker is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de beeldmaker hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Beeldmaker. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Beeldmaker hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Beeldmaker, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12.Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Beeldmaker zich jegens de Wederpartij verbindt om Werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Beeldmaker. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Beeldmaker aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Beeldmaker overeenkomstig de offerte.
12.3 De Beeldmaker heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Beeldmaker slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Beeldmaker is geretourneerd.
12.5 In geval van annulering door opdrachtgever of opdrachtnemer lopende de opdracht, wordt op dat moment afgerekend dat wat afgeleverd is. Opdrachtgever kan beeldmaker niet aansprakelijk stellen en opdrachtnemer heeft geen recht op restant van het geoffreerde bedrag.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Beeldmaker volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Beeldmaker werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13.Internet
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal de Beeldmaker vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Beeldmaker verstrekken.

14.Auteursrecht
Het auteursrecht op werken en uitgebrachte  ideeën, concepten en plannen berust bij de beeldmaker.

15.Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een Werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Beeldmaker is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Beeldmaker, hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15.4 Indien door de Beeldmaker toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16.Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

17.Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Beeldmaker.
17.2 Bij inbreuk komt de Beeldmaker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Beeldmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.Naamsvermelding
18.1 De naam van de Beeldmaker dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Beeldmaker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Beeldmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Beeldmaker op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Beeldmaker tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19.Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de beeldmaker conform artikel 25 lid 1 sub cendAwinacht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Beeldmaker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Beeldmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20.Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Beeldmaker van alle aanspraken te dier zake. 20.2 De Beeldmaker is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21.Aansprakelijkheid Beeldmaker
De Beeldmaker is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Beeldmaker of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

22.Faillissement/surséance
Zowel de Beeldmaker als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Beeldmaker het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23.Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Beeldmaker en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.